VuPlex สเปรย์เคลือบแก้วและทำความสะอาดเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นผิว จากออสเตรเลีย

รายละเอียดสินค้า VuPlex สเปรย์เคลือบแก้วและทำความสะอาดเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นผิว จากออสเตรเลีย

  • VuPlex ปริมาณสุทธิ 50 กรัม (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง) : 3.5 x 11.5 ซม.
  • VuPlex ปริมาณสุทธิ 200 กรัม (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง) : 5 x 17.5 ซม
  • VuPlex ปริมาณสุทธิ 375 กรัม (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง) : 6 x 21.5 ซม.
  • CLEANING :ความสามารถในการทำความสะอาด
  • ACCELERATED HARDENING :การเพิ่มความแข็งแกร่งของพื้นผิวระดับ 4H
  • INCREASED SCRATCH RESISTANCE:การเพิ่มประสิทธิภาพการทนรอยขีดข่วน
  • MICRO SCRATCH FILLING :ความสามารถในการลบรอยขีดข่วนขนาดเล็ก
  • WATER REPELLENCY :ความสามารถในการป้องกันน้ำเกาะตัว
  • STATIC :ความสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต
  • FOOD SAFETY :ความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ใช้ประกอบอาหาร

VuPlex สเปรย์เคลือบแก้วและทำความสะอาดเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นผิว จากออสเตรเลีย

Leave a comment

<